Forta reducció de les dotacions i caiguda de la morositat
 

La millora dels indicadors de qualitat d’actiu i l’alliberament de fons per insolvències després de desenvolupar models interns conseqüents amb els criteris de la Circular 4/2016, entre d’altres, redueix les pèrdues per deteriorament d’actius financers i altres provisions en un 57,5%, fins als 1.069 milions. El cost del risc se situa en el 0,46%, -27 punts bàsics el 2016, excloent-ne l’alliberament de provisions.

L’estimació de la cobertura per insolvències, d’acord amb els models interns esmentats, redueix la necessitat de provisions de la cartera creditícia en 676 milions d’euros. D’altra banda, després d’aplicar models interns conseqüents amb el que preveu la Circular 4/2016, s’han fet dotacions per 656 milions a la cartera d’adjudicats disponibles per vendre.

Durantel quart trimestre del 2016 es va registrar un provisió addicional de 110 milions d’euros després de reestimar el valor present en els desemborsaments que s’espera que es pugui derivar de les clàusules terra, addicional als 515 milions d’euros registrats el 2015.

En l’últim any, la ràtio de morositat ha baixat 103 punts bàsics, fins a situar-se en el 6,9 %. Aquesta evolució es veu impactada per la contínua caiguda dels saldos dubtosos, que s’han reduït en 2.346 milions els últims dotze mesos i 445 milions d’euros durant el quart trimestre.

La cartera d’actius adjudicats nets disponibles per vendre se situa en els 6.256 milions, amb una reducció de 1.003 milions el 2016. La intensa activitat de BuildingCenter, filial immobiliària de CaixaBank, ha permès comercialitzar 1.809 milions en vendes i lloguers el 2016. El resultat sobre el preu de venda puja a un 5% el 2016.

Notícies anteriors:
 • Els actius sota gestió creixen un 9,9 % durant l’any
 • Forta reducció de les dotacions i caiguda de la morositat
 • CaixaBank obté un benefici de 1.047 milions el 2016 (+28,6%), incrementa els recursos de clients un 2,5% i redueix la morositat fins al 6,9%
 • Ferm suport a la formació, la recerca i la divulgació cultural
 • Obra Social aposta per la creació de més de 20.000 llocs de treball
 • Obra Social: construim una societat més justa
 • Forta reducció de les dotacions i caiguda de la morositat
 • Creixement en negoci d’assegurances i actius sota gestió
 • Reforç del lideratge en banca a Espanya
 • Les despeses d’explotació recurrents cauen un 2,2% després de l’esforç per racionalitzar i contenir els costos
 • Jordi Gual defensa l'ètica i la responsabilitat corporativa com la clau de la gestió empresarial en el segle XXI
 • CaixaBank obté un benefici de 970 milions (-2.6%)
 • CaixaBank impulsa l’educació financera i beneficia a més de 2.000 persones